Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving


Naam van de onderneming: GRAND HOTEL D'ORANGE Maatschappelijke zetel: 8 PL DE LANGES 84100 ORANGE RCS: 89983171300016 Ondernemingsvorm: SARL unipersonnelle Intracommunautair BTW-nummer: FR89899831713 Hosting De Site wordt gehost op de servers van OVH SAS met een kapitaal van 500 K€ Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk RCS Roubaix à Tourcoing 424 761 419 00011 Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0. 118 €/mnd Redactionele inhoud De Site biedt uitsluitend redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) voor informatieve doeleinden. Deze inhoud moet als stof tot nadenken worden beschouwd. De redacteur nodigt de gebruikers uit deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken. Hyperlinks naar sites van derden De Site biedt hyperlinks naar internetsites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links betekent niet dat de uitgever instemt met de inhoud van deze sites. De uitgever kan de inhoud van deze sites niet permanent controleren en kan daarom niet instaan voor: de juistheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van de inhoud; de toegang tot en het technisch goed functioneren van deze sites. Bijgevolg kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een eventueel geschil tussen een site waarnaar op de site wordt verwezen en een gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar op de Site wordt verwezen, kunnen aansprakelijk worden gesteld. Bescherming van privacy en persoonsgegevens De Site verzamelt persoonlijke informatie die door Gebruikers wordt verstrekt wanneer zij de Site bezoeken. Deze collectie maakt het mogelijk: Het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de Site; Het versturen naar de door de Gebruikers opgegeven e-mailadressen van antwoorden, diverse informatie of aankondigingen afkomstig van de Uitgever. Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op het internet moeten de grondrechten van personen worden geëerbiedigd. Bijgevolg verbindt de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens. Zij kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen de Gebruikers van de Site zich uitschrijven door te klikken op de hyperlinks van uitschrijving aanwezig op de geadresseerde mails. Computers die verbinding maken met de servers van de Site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer licht tekstformaat die gewoonlijk "Cookies" worden genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot het surfen op de Site vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) Zij maken het mogelijk opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Het staat personen die op de Site zijn aangesloten vrij zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Daartoe kunnen zij de overeenkomstige functies van hun browser gebruiken. De Uitgever vestigt echter de aandacht van de Gebruikers dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de Website gewijzigd of zelfs onmogelijk kan zijn. De beveiliging van de uitwisselingen De uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om de uitwisselingen te beveiligen. In dit verband verbindt de Uitgever zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de omleiding van gegevens te blokkeren en de toepasselijke regelgeving na te leven. Niettemin zijn de Gebruikers van de Website zich bewust van de technische kenmerken van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de Uitgever zijn Gebruikers niet garanderen dat de gegevens die via de door de Website aangeboden diensten worden uitgewisseld, niet op frauduleuze wijze door derden worden verzameld. Intellectuele eigendomsrechten De uitgever is rechthebbende op bepaalde gegevens die beschermd zijn door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Dit geldt met name voor haar merk(en), haar grafisch charter en haar databank. Bijgevolg is het gebruik offline of online, gratis of tegen betaling, van het geheel of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever verboden. Beschikbaarheid van diensten De Uitgever heeft een inspanningsverplichting wat betreft de toegankelijkheid van de diensten en zet de nodige structuren op om de Site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. Niettemin kan de Uitgever de toegang zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, met name voor onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit voor de gebruiker of een derde partij. De uitgever kan op elk moment haar diensten geheel of gedeeltelijk verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, in het bijzonder om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De Uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving een Gebruiker de toegang tot de gehele Site of een gedeelte daarvan te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de bepalingen van deze tekst door een gebruiker. Bemiddelaar in geval van geschillen Na de kwestie te hebben voorgelegd aan de dienst na verkoop en bij het uitblijven van een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een antwoord binnen een termijn van 60 dagen, kan de klant zich gratis wenden tot de bemiddelaar voor toerisme en reizen, waarvan de contactgegevens en de verwijzingsprocedures te vinden zijn op de website: www.mtv.travel. Adres van de Mediation de la consommation Mediation Tourisme Voyage BP 80303 75823 Paris Cedex 17 Telefonische colportage U kunt zich inschrijven op de oppositielijst voor telefonische colportage van Bloctel op de website https://conso.bloctel.fr. Toepasselijk recht Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen te allen tijde te wijzigen.De gevestigde orde

Bedrijfsnaam: GRAND HOTEL D'ORANGE

Hoofdkantoor: 8 PL DE LANGES 84100 ORANJE

RCS: 89983171300016

Bedrijfsvorm: eenpersoons LLC

Intracommunautair btw-nummer: FR89899831713

Accommodatie
De site wordt gehost op OVH-servers
SAS met een kapitaal van 500 K€
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0,118 €/min


redactionele inhoud

De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) uitsluitend voor documentaire doeleinden en uitsluitend voor informatieve doeleinden. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.


Hypertekstlinks naar sites van derden

De Site biedt hyperlinks die verwijzen naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links impliceert niet de goedkeuring door de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De uitgever kan de inhoud van deze sites niet permanent controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en een goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de verantwoordelijkheid van de redacteuren van de sites waarnaar op de Site wordt verwezen, kan worden aangegaan.


Bescherming van privacy en persoonsgegevens

De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de site; Het verzenden naar de e-mailadressen die door de gebruikers zijn verstrekt van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet de grondrechten van individuen respecteren. Bijgevolg verplicht de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door te klikken op de hyperlinks voor uitschrijven die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer lichte tekstindeling, gewoonlijk "cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die is gemaakt vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Het staat personen die verbonden zijn met de Site vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de bijbehorende functionaliteiten in hun browser. De uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers echter op het feit dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de site gewijzigd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.


Handelsbeveiliging

De uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig stemt de uitgever in met een middelenverbintenis om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de gebruikers van de site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten

De Uitgever heeft rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de Wet op de Intellectuele Eigendom. Dit is in het bijzonder het geval voor zijn merk(en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.


Beschikbaarheid van de dienst

De uitgever heeft een middelenverbintenis op het gebied van de toegankelijkheid van de diensten en zet de nodige structuren op om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. Desalniettemin kan de uitgever de toegang zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, met name om redenen van onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien voor de gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan op elk moment alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.


Bemiddelaar bij geschillen
Na contact op te nemen met de dienst na verkoop en bij uitblijven van een bevredigend antwoord of bij uitblijven van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant gratis contact opnemen met de Toerisme- en Reisbemiddelaar, wiens contactgegevens en verwijzingsmethoden beschikbaar zijn op de website: www.mtv.travel.

Bemiddelingsadres voor consumenten
Bemiddeling Toerisme Reizen
BP 80303
75823 Parijs Cedex 17

Telefonische werving
U heeft de mogelijkheid om u te registreren op de lijst van verzet tegen Bloctel ongevraagd bellen vanaf de site https://conso.bloctel.fr

Toepasselijk recht

Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.